Usługi Rachunkowo-Księgowe

Księgi Rachunkowe


Księgi handlowe zgodnie z ustawą przeznaczone są dla spółek kapitałowych oraz pozostałych podmiotów w tym osób fizycznych, spółek osobowych których przychody w ciągu roku podatkowego przekroczyły 1.200.000,00 EURO w przeliczeniu na złotówki (aktualne limity). Dla spółek kapitałowych obowiązek opłacania podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z ustawą, natomiast osoby fizyczne mają możliwość opłacania podatku dochodowego na zasadach ogólnych lub wg stawki podatku liniowego zgodnie z ustawą. Generalnie obowiązek opłacania podatku od towarów i usług (VAT) zgodnie z ustawą.

Zakres obsługi naszego biura rachunkowego :

 • otwarcie ksiąg rachunkowych na dzień rozpoczęcia działalności
 • opracowanie polityki rachunkowości i zakładowego planu kont
 • bieżący zapis dokumentów w księdze handlowej oraz rejestrach podatku od towarów i usług
 • przygotowywanie miesięcznych rozliczeń podatku dochodowego CIT, podatku od towarów i usług VAT
 • zakładanie i prowadzenie ewidencji środków trwałych wartości niematerialnych i prawnych oraz naliczanie odpisów amortyzacyjnych
 • zakładanie i prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdów
 • prowadzenie sprawozdawczości statystycznej
 • przeprowadzanie uzgodnień sald należności i zobowiązań
 • zamknięcie roku obrotowego, sporządzenie sprawozdania finansowego, w tym: bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej
 • sporządzanie zeznania o wysokości osiągniętego rocznego dochodu CIT-8
 • pomoc przy formułowaniu uchwał
 • udzielanie wyjaśnień oraz reprezentowanie klienta przed Urzędem Skarbowym, ZUS
 • analizy biznesowe, prowadzenie korespondencji urzędowo – biznesowej
 • usługi niestandardowe w zakresie księgowości i analiz finansowych – na podstawie indywidualnych ustaleń z Klientem.

 

Księga Przychodów i Rozchodów / Ryczałt ewidencjonowany


Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów zgodnie z ustawą przeznaczona jest dla osób fizycznych, spółek cywilnych i jawnych (osób fizycznych), których przychody w ciągu roku podatkowego nie przekroczyły 1.200.000,00 EURO w przeliczeniu na złotówki (aktualne limity).

Możliwość opłacania podatku dochodowego na zasadach ogólnych lub wg stawki podatku liniowego zgodnie z ustawą. Możliwość wyboru zwolnienia z podatku od towarów i usług (VAT).

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych przeznaczony jest dla osób fizycznych, spółek osobowych (osób fizycznych), których przychody w ciągu roku podatkowego nie przekroczyły 150.000,00 EURO w przeliczeniu na złotówki (aktualne limity) oraz pod warunkiem że dany rodzaj działalności nie jest wyłączony z możliwości korzystania z tego rodzaju rozliczenia na mocy ustawy.

Obowiązek opłacania podatku dochodowego na zasadach stawek ryczałtowych od przychodów ewidencjonowanych uzależnionych jest od rodzaju prowadzonej działalności zgodnie z ustawą.
Możliwość wyboru zwolnienia z podatku od towarów i usług (VAT) zgodnie z ustawą.

Zakres obsługi naszego biura rachunkowego :

 • bieżący zapis dokumentów w księdze przychodów i rozchodów, ewidencji przychodów (ryczałt) oraz w rejestrach VAT
 • przygotowywanie miesięcznych rozliczeń podatku dochodowego PIT, podatku od towarów i usług VAT
 • zakładanie i prowadzenie ewidencji majątku trwałego i wyposażenia
 • sporządzanie miesięcznych deklaracji i przekazywanie ich do Urzędów Skarbowych i ZUS
 • wykonywanie rocznych rozliczeń, informacji i raportów dla Urzędów Skarbowych, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 • prowadzenie sprawozdawczości statystycznej
 • sporządzanie rocznych zeznań podatkowych przedsiębiorców
 • udzielanie wyjaśnień oraz reprezentowanie klienta przed Urzędem Skarbowym, ZUS
 • analizy biznesowe, prowadzenie korespondencji urzędowo – biznesowej
 • usługi niestandardowe w zakresie księgowości i analiz finansowych – na podstawie indywidualnych ustaleń z Klientem.
Licznik odwiedzin: